Všeobecné obchodní podmínky

společnosti Computer Technology v.o.s.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi společností Computer Technology v.o.s., se sídlem Praha 7, Malířská 230/7, IČO: 256 96 815, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 28807 (dále jen „Computer Technology“) a zákazníky (společně také jako „smluvní strany“), vyplývající z realizace jednotlivých smluv o dílo a kupních smluv, a dále stanoví podrobnou úpravu práv a povinností smluvních stran v rámci jejich spolupráce ze smluv, které jsou mezi nimi uzavírány.

1.2 Zákazníkem je pro účely těchto VOP míněna:

 1. osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „podnikatel“)
 2. osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „spotřebitel“)

1.3 Smlouvou uzavřenou podle těchto VOP je

 1. kupní smlouva uzavřená ústně nebo písemně mezi Computer Technology a
  1. spotřebitelem podle zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) nebo
  2. podnikatelem podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“),
  jejímž předmětem je povinnost Computer Technology zákazníkovi odevzdat předmět plnění a tomu odpovídající povinnost zákazníka předmět plnění převzít a zaplatit za něj Computer Technology dohodnutou smluvní cenu.
 2. smlouva o dílo uzavřená ústně nebo písemně mezi Computer Technology a
  1. spotřebitelem podle občanského zákoníku nebo
  2. podnikatelem podle obchodního zákoníku,
  jejímž předmětem je závazek Computer Technology provést na vlastní náklad a nebezpečí ve smlouvě uvedené dílo a tomu odpovídající závazek zákazníka řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou smluvní cenu.

1.4 Předmětem plnění se rozumí:

 1. zboží zákazníkem specifikované v objednávce a dle této objednávky dodané Computer Technology zákazníkovi
 2. dílo zákazníkem specifikované v objednávce a dle této objednávky zhotovené Computer Technology a převzaté zákazníkem

1.5 Právní vztahy mezi Computer Technology a podnikatelem se řídí těmito VOP a dále v rozsahu těmito VOP neupravenými obchodním zákoníkem a dále příslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi Computer Technology a podnikatelem.

1.6 Právní vztahy mezi Computer Technology a spotřebitelem se řídí těmito VOP a dále v rozsahu těmito VOP neupravenými občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a dále předpisy upravujícími vztahy mezi Computer Technology a spotřebitelem.


II. VZTAH SMLOUVY A VOP

2.1 VOP tvoří nedílnou součást smlouvy a není-li výslovně ve smlouvě stanoveno jinak, platí ustanovení VOP. V případě rozporu mezi zněním smlouvy a VOP platí ustanovení smlouvy, a to i v případě, že je některý článek VOP upraven dílčím a odlišným způsobem ve smlouvě samé.

2.2 Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí.

2.3 Zákazník se může s těmito VOP dostatečně seznámit, a to i před vlastním uskutečněním objednávky, následujícími způsoby:

 1. prostřednictvím webového portálu Computer Technology (http://www.comptech.cz/),
 2. VOP Computer Technology zákazníkovi zašle na jeho vyžádání elektronickou poštou,
 3. VOP tvoří přílohu písemné smlouvy,
 4. VOP jsou součástí jednotlivých faktur vystavených Computer Technology.

III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1 Návrh na uzavření smlouvy může mít formu objednávky. Objednávka zákazníka prokazatelně doručená Computer Technology je návrhem smlouvy.

3.2 Zákazník je oprávněn učinit objednávku následujícími způsoby:

 1. prostřednictvím elektronického obchodu na www.comptech.cz,
 2. elektronickou poštou na adrese comptech@comptech.cz,
 3. osobně,
 4. faxem,
 5. telefonicky.

3.3 Zákazník je povinen poskytnout Computer Technology v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky zejména následující:

 1. identifikační údaje zákazníka (jméno, příjmení a bydliště, příp. název a sídlo),
 2. IČ, DIČ, je-li registrován jako plátce DPH,
 3. jednoznačné určení díla, zboží,
 4. dodací adresu, příp. místo provedení a předání díla,
 5. další údaje, které zákazník považuje za důležité.

3.4 Smlouva je uzavřena

 1. Okamžikem přijetí objednávky, v případě ústně učiněné objednávky je smlouva uzavřena dodáním objednaného zboží nebo zahájením provádění díla, vyjma smluv uvedených pod písm. b) tohoto odstavce VOP
 2. v případě smluv uzavřených na dálku okamžikem doručení písemného, příp. na jiném nosiči, potvrzení, souhlasu Computer Technology zákazníkovi s jeho návrhem učiněným dle odst. 3.1 tohoto článku VOP, tj. potvrzením objednávky ze strany Computer Technology, jehož obsahem bude mimo jiné obchodní jméno, IČ a sídlo Computer Technology.

3.5 Od okamžiku uzavření smlouvy vznikají mezi Computer Technology a zákazníkem vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny smlouvou a těmito VOP, jež jsou nedílnou součástí smlouvy.

3.6 Zákazník se zavazuje písemně Computer Technology potvrdit dodání zboží nebo provedení služeb společností Computer technology, převzít dle smlouvy předmět plnění a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

3.7 Smluvní strany jsou oprávněny plnit své závazky prostřednictvím třetích osob, přitom však odpovídají, jako by plnily samy.


IV. SMLUVNÍ CENA

4.1 Smluvní cena je určena dle platného ceníku Computer Technology, nedohodnou-li se zákazník a Computer Technology jinak. Computer Technology bez zbytečného odkladu zákazníkovi na základě jeho výzvy sdělí cenu předmětu plnění.

4.2 Computer Technology si vyhrazuje právo změnit cenu a v případě navýšení ceny oproti stávající o této skutečnosti neprodleně uvědomí zákazníka. Pokud zákazník nesouhlasí s navýšením ceny, má právo do dvou dnů od oznámení navýšení smluvní ceny, odstoupit od smlouvy.

4.3 Computer Technology je oprávněn požadovat zálohu až ve výši 100% z ceny uvedené ve smlouvě. V takovém případě vydá zákazníkovi zálohovou fakturu jako doklad o zaplacení zálohy. Zákazník tímto bere na vědomí, že Computer Technology není povinen plnit své povinnosti dle uzavřené smlouvy do okamžiku uhrazení zálohy v plné výši.

4.4 Zákazník je povinen zaplatit smluvní cenu, a to následujícími způsoby:

 1. platba v hotovosti při dodání zboží nebo předání díla
 2. platba převodem na bankovní účet uvedený na daňovém dokladu vystaveném Computer Technology
 3. dobírkou při doručení zboží

V. REKLAMACE

5.1 V případě, že se po převzetí předmětu plnění zákazníkem vyskytnou v záruční době vady předmětu plnění, může zákazník uplatnit svou oprávněnou reklamaci.

5.2 Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona. Pokud není uvedeno Computer Technology jinak (a jde-li o spotřebitele, není-li uvedena lhůta delší), činí tedy 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží.

5.3 Computer Technology odpovídá za vady, které má předmět plnění při převzetí a za materiálové nebo výrobní vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.

5.4 Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

 1. vypršela-li u reklamovaného předmětu plnění záruční doba přede dnem uplatnění reklamace – záruka zanikla;
 2. vada vznikla nevhodným používáním předmětem plnění;
 3. vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem a Computer Technology;
 4. vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o předmět plnění;
 5. vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do předmětu podnikání či jiných úprav bez svolení Computer Technology;
 6. vada vznikla zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN;
 7. předmět podnikání byl poškozen přírodními živly.

5.5 Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl předmět podnikání v záruční opravě. V případě výměny předmětu podnikání získává zákazník záruku novou v délce 24 měsíců.

5.6 Zákazník spotřebitel při uplatnění záruky má:

 1. jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu ze smluvní ceny nebo odstoupit od smlouvy,
 2. jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání předmětu podnikání, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od smlouvy,
 3. jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného předmětu podnikání nebo odstoupit od smlouvy,
 4. jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu ze smluvní ceny nebo odstoupit od smlouvy.

5.7 Místem uplatnění reklamace je provozovna Computer Technology na adrese Berkovská 1265/1, 160 00 Praha 6, nedohodnou-li se Computer Technology a zákazník jinak.


VI. PLATNOST SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1 Smlouva se zruší za předpokladu, že

 1. Computer Technology nepředá nebo nezačne provádět předmět plnění do 14 dnů od okamžiku přijetí objednávky ve smyslu odst. 3.4 článku III VOP, nedohodnou-li se Computer Technology a zákazník jinak.
 2. zákazník nepřevezme předmět plnění do 14 dnů od jeho dodání, nedohodnou-li se Computer Technology a zákazník jinak.

6.2 Odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se zákazníkem spotřebitelem

Při uzavření smlouvy při použití prostředků komunikace na dálku, má zákazník spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí předmětu plnění, kdy v této lhůtě musí zákazník spotřebitel doručit Computer Technology úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Při odstoupení od smlouvy zákazníkem spotřebitelem ve smyslu § 53 odst. 7 občanského zákoníku má zákazník spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez jakékoliv sankce, tím však není dotčeno právo Computer Technology na úhradu nákladů spojených s vrácením zboží.

Zákazník je povinen předmět plnění vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může Computer Technology vrácenou smluvní cenu snížit o tomu odpovídající částku, a to v souladu s ustanovením § 458 odst. 1 občanského zákoníku. Peníze budou zákazníkovi spotřebiteli vráceny do 30 dnů od odstoupení od smlouvy zákazníkem spotřebitelem, a to na účet označený zákazníkem spotřebitelem.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže zákazník spotřebitel od smlouvy odstoupit od smluv:

 1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.

VII. PRODLENÍ

7.1 Žádná ze smluvních stran není odpovědna za prodlení způsobené prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany.

7.2 V případě prodlení zákazníka podnikatele se zaplacením smluvní ceny, je podnikatel povinen zaplatit Computer Technology úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení, a to až do dne úplného splacení smluvní ceny. Tím dotčeno právo Computer Technology na náhradu škody.

7.3 V případě prodlení zákazníka spotřebitele se zaplacením smluvní ceny, je spotřebitel povinen v souladu s ustanovením § 517 občanského zákoníku zaplatit Computer Technology úroky z prodlení, a to až do dne úplného splacení smluvní ceny. Tím dotčeno právo Computer Technology na náhradu škody.


VIII. VÝHRADA VLASTNICTVÍ

8.1 Vlastnictví prodané movité věci přechází na zákazníka až po zaplacení smluvní ceny v plné výši. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení přechází na zákazníka odevzdáním věci.


IX. OCHRANA INFORMACÍ

9.1 Computer Technology prohlašuje, že veškeré zákazníkovi osobní údaje, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

9.2 Osobní údaje, které jsou poskytnuty zákazníkem za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.3 Uzavřením smlouvy dává zákazník souhlas Computer Technology ke shromažďování a zpracovávání osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané smlouvy, a to až do doby písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.


X. ROZHODČÍ DOLOŽKA

10.1 Všechny spory vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Computer Technology a zákazník se zavazují splnit povinnost uloženou jim rozhodčím nálezem.


XI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Od smlouvy nelze odstoupit jinak než ze zákonem a z VOP stanovených důvodů.

11.2 Compter Technology nese odpovědnost za škodu pouze do výše ceny poskytnutého plnění.

11.3 Tyto VOP nabývají účinnosti ode dne 1. 11. 2010 a ruší veškeré předchozí ustanovení a zvyklosti mezi Computer Technology a zákazníky. Computer Technology si vyhrazuje právo změnit tyto VOP bez předchozího upozornění.

11.4 V případě, že se některé ustanovení VOP ukáže později jako neplatné, nezpůsobuje neplatnost tohoto ustanovení neplatnost smlouvy jako celku.

Aktuálně Archiv aktualitOutsourcing
služeb

Zajistíme dodávku služeb, systému a technologií v rámci dlouhodobé servisní spolupráce.

více
Hosting
servery

Poskytujeme kompletní zázemí pro webové aplikace a prezentace.

více
Tisková
řešení

Nabízíme tiskové optimalizaci nákladů na tisk, zapůjčení
strojů a kompletní servis.

více

Napište nám
Označené* položky jsou povinné.

Rychlý kontakt comptech@comptech.cz

Kde nás najdete Computer Technology v.o.s.
Berkovská 1265/1
160 00  Praha 6